Wypowiedzenie leasingu – formalności

Wypowiedzenie-leasingu---formalności

Choć opcja wypowiedzenia umowy leasingowej jest zazwyczaj dostępna zarówna dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy, ale ten ostatni powinien ją stosować w ostateczności. Wiąże się to bowiem z poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz szeregiem skomplikowanych formalności dotyczących wypowiedzenia leasingu, których nie sposób uniknąć.

Zerwanie umowy leasingu skutkuje powstaniem zobowiązania do zapłaty wszystkich pozostałych rat wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami. Istotne jest przy tym to, że wszelkie aspekty związane z rozliczeniem umowy przed czasem regulują ogólne warunki umowy leasingu oraz tabela opłat i prowizji, które są indywidualnie ustalane przez leasingodawcę. Dlatego też leasingobiorca musi się liczyć z tym, że w takim przypadku regulacje będą chroniły przede wszystkim interesy firmy leasingowej.

Przedmiot wraca do leasingodawcy

Naturalną konsekwencją rozwiązania umowy jest konieczność zwrotu przedmiotu leasingu do firmy leasingowej. Ta zaś może go – jeśli pozwoli na to stan techniczny – sprzedać lub wyleasingować kolejnemu klientowi. Kwota uzyskana z takiej transakcji pozwala natomiast zmniejszyć zobowiązanie dotychczasowego leasingobiorcy.

Zwykle potrzebna dopłata

Środki pozyskiwane z transakcji poleasingowej zwykle okazują się jednak niewystarczające do pokrycia całego zobowiązania leasingobiorcy wypowiadającego umowę. Dlatego też raczej powinien spodziewać się on wezwania do dokonania dopłaty, która zrekompensuje straty leasingodawcy.

Opłaty na rzecz fiskusa

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na omawianie rozwiązanie, powinien jednak zasięgnąć porady biura rachunkowego. Rozwiązanie umowy przed upływem 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu może bowiem skutkować koniecznością uregulowania dodatkowych opłat na rzecz fiskusa. W takiej sytuacji należy spodziewać się wezwania do zwrotu podatku od rat leasingowych wliczonych w koszty działalności.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto też zaznaczyć, że firmy leasingowe nie zawsze działają uczciwie – niektóre z nich bezwzględnie wykorzystują niewiedzę swoich klientów i obciążają ich nadmiernymi kosztami rozwiązania umowy. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien zweryfikować, czy np. wysokość wymaganej przez leasingodawcę dopłaty jest uzasadniona i czy uwzględnia ona wszelkie uzyskane przez niego korzyści wynikające z przedwczesnego zakończenia umowy.

3-miesięczny okres wypowiedzenia

3-miesięczny-okres-wypowiedzenia--

Pracodawca, aby wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, powinien podać uzasadnioną przyczynę. Pracownik, wypowiadając umowę o pracę, daje pracodawcy możliwość znalezienia nowego pracownika. W obu przypadkach obowiązuje okres wypowiedzenia.

Należy podkreślić, iż rozwiązanie umowy o pracę następuje na określonych przez prawo zasadach oraz po upływie określonego okresu wypowiedzenia. Najważniejszym celem okresu wypowiedzenia jest ochrona obu stron stosunku pracy. Pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy, a pracodawca nowego pracownika.

Pracodawcy wolą umowy cywilnoprawne

Pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników na umowy cywilnoprawne, czyli na umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Stosują ten system zatrudniania, mimo iż zabraniają tego przepisy prawa pracy, a robią to w celu uproszczenia stosunku prawnego pomiędzy sobą a pracownikiem. Tym sposobem starają się zmniejszać swoje koszty. Ustalenie długości wypowiedzenia przy tego rodzaju umowach mieści się w granicach swobody umów. Oznacza to przyzwolenie na takie sformułowanie i ułożenie stosunku prawnego, aby nie kolidowało z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa.

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?

Okresy wypowiedzenie umów zależą od:

  • rodzaju zawartej umowy, a więc od tego, czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, wykonanie określonego zadania czy na okres próbny;
  • czasu, na jaki umowa została zawarta, szczególnie jest to ważne przy umowach terminowych;
  • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, szczególnie w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Okresy wypowiadania poszczególnych umów

Trzeba wiedzieć, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje po przepracowaniu co najmniej 3 lat, a w pozostałych przypadkach:

  • 2 tygodnie po przepracowaniu mniej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

3-miesięczny okres wypowiedzenia nie tylko po 3 latach

Trzeba również wiedzieć, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia nie musi obowiązywać dopiero po trzech latach pracy. Są bowiem takie sytuacje, kiedy pracownik odpowiada materialnie za wykonywaną pracę, wtedy pracownik oraz pracodawca mogą dojść do porozumienia i określić dłuższe okresy wypowiedzenia. Wówczas 3-miesięczny okres wypowiedzenie może obowiązywać już po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy. Szczegóły tej kwestii zawarte są w Kodeksie pracy.

Inne rodzaje umów

Przy umowie na czas określony w konkretnych przypadkach okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Przy umowie na zastępstwo okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, natomiast przy umowie na czas próbny:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny przekracza 2 tygodnie;
  • 1 tydzień, gdy okres próbny przekracza 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny przekracza 3 miesiące.